BZOJ 1497: [NOI2006]最大获利 – [网络流/最大权闭合图]

题目传送门(BZOJ)
>原文链接<

题解 :

最大权闭合图 : 选了一个点,那么这个点可到达的所有点都要选, 求最大点权和。

建图套路 :

 1. 源点连正权点,边权为正权点权。
 2. 负权点连汇点,边权为点权相反数。
 3. 原图有的边连边,权值为INF。

答案就是正权点权和-最小割(即最大流)

对于本题来说,负权就是代价 P_i 正权就是获利 C_i 。按以上套路连点即可。

具体的,

i \to T \; val = p[i]

S \to i+n\; val = c[i]

i+n\to a[i]\; val = INF

i+n \to b[i]\; val = INF

代码 :

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#define rev(i, p) for(Edge *i = h[p]; i; i = i->next)
#define nc() (p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf, 1, 100000, stdin), p1==p2)?EOF:*p1++)
using namespace std;
char buf[100000],*p1,*p2;
inline int rd() {
  int x = 0; char ch = nc();
  while(!isdigit(ch)) ch = nc();
  while(isdigit(ch)) x = ((x+(x<<2))<<1)+(ch^48), ch = nc();
  return x;
}
const int N = 210000;
const int S = N-1, T = S-1;
const int INF = 1<<30;
struct Edge {
  int to, val;
  Edge *next, *back;
}*h[N],e[N<<1];
inline void Add_Edge(int u, int v, int w) {
  static int _;
  Edge *tmp = &e[++_];
  tmp->to = v; tmp->val = w; tmp->next = h[u]; tmp->back = &e[_+1]; h[u] = tmp;
  tmp = &e[++_];
  tmp->to = u; tmp->val = 0; tmp->next = h[v]; tmp->back = &e[_-1]; h[v] = tmp;

}
queue q;
int dep[N];
bool bfs() {
  while(!q.empty()) q.pop();
  memset(dep, 0, sizeof dep);
  dep[S] = 1;
  q.push(S);
  while(!q.empty()) {
    int u = q.front(); q.pop();
    rev(i, u) if(!dep[i->to] && i->val) {
      dep[i->to] = dep[u] + 1;
      if(i->to == T) return 1;
      q.push(i->to);
    }
  }
  return 0;
}
int dfs(int p, int mf) {
  if(p == T) return mf;
  int nf = 0;
  rev(i, p) if(dep[i->to] == dep[p]+1 && i->val) {
    int tmp = dfs(i->to, min(mf-nf, i->val));
    if(!tmp) dep[i->to] = 0;
    nf += tmp;
    i->val -= tmp;
    i->back->val += tmp;
    if(nf == mf) break;
  }
  return nf;
}
int dinic() {
  int ret = 0;
  while(bfs()) ret += dfs(S, INF);
  return ret;
}
int main() {
  int n = rd(), m = rd(), sum = 0;
  for(int i = 1; i <= n ; i ++ ) Add_Edge(i, T, rd());
  for(int i = 1; i <= m ; i ++ ) {
    int u = rd(), v = rd(), w = rd();
    sum += w;
    Add_Edge(S, i+n, w);
    Add_Edge(i+n, u, INF);
    Add_Edge(i+n, v, INF);
  }
  printf("%d\n", sum-dinic());
}

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注