BZOJ 1196: [HNOI2006]公路修建问题 – [二分/最小生成树]

题目传送门(BZOJ)
>原文链接<

题解 :

最大权最小,明显的二分答案特征

考虑二分答案,对于权值小于mid的边,优先满足一级公路。若不足K条则把 l 变大, 若足够则连接二级公路。

由于题目要求必须是 n-1 条边,所以这样一定是正确的。

代码 :

#include 
#include 
#include 
#include 
using namespace std;
const int N = 11000;
const int M = 22000;
int l,r;
int n,m,k;
int fa[N];
struct node {
  int s,t,v1,v2;
}e[M];
bool cmp(const node &a, const node &b) {
  if(a.v1==b.v1)return a.v2r)r=e[i].v1;
  }
  sort(e+1,e+m,cmp);
}
int find(int x) {
  return fa[x]==x?x:fa[x]=find(fa[x]);
}
bool check(int x) {
  for(int i=1;i<=n;i++) {
    fa[i]=i;
  }
  int cnt=0;
  for(int i=1;i<=m;i++) {
    if(e[i].v1>x)continue;
    int dx=find(e[i].s),dy=find(e[i].t);
    if(dx!=dy) {
      fa[dx]=dy;
      cnt++;
    }
  }
  if(cntx)continue;
    int dx=find(e[i].s),dy=find(e[i].t);
    if(dx!=dy) {
      fa[dx]=dy;
      cnt++;
    }
  }
  if(cnt!=n-1)return 0;
  return 1;
}
int main() {
  init();
  int ans;
  while(l<=r) {
    int mid = (l+r) >>1;
    if(check(mid)) {
      ans=mid;
      r = mid-1 ;
    }
    else {
      l = mid +1 ;
    }
  }
  printf("%d\n",ans);
}

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注